توضیحات

در این مجموعه ویدیوها دکتر امیر ناظمی اشنی از مسیر پیشرفت می گوید. مسیری که هر جامعه ای برای پیشرفت باید آن را طی کند، نه دقیقا کپی کردن مسیر ، بلکه تلاش برای هم سو شدن با آن